Lubricants

ประเภทผลิตภัณฑ์ > สารหล่อลื่น
3-36
นํ้ามันหล่อลื่นผสมสารยับยั้งสนิม
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3005
5-56
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
5005
5-56
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
5009
5-56
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
1755225
5-56
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
1755224
808 Silicone
ซิลิโคนหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3055
C.D.T. Cutting Oil
นํ้ามันหล่อลื่นและหล่อเย็นหัวตัด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3063
Chain & Wire Rope Lubricant
นํ้ามันหล่อลื่นโซ่และลวดสลิง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03050
Chain &Wire Rope Lubricant
นํ้ามันหล่อลื่นโซ่และลวดสลิง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3035
Di-Electric Grease Compound
เจลซิลิโคนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
VIEW DETAILS  >
Product Code :
02085
Dry PTFE Lube
สเปรย์เทฟล่อนเคลือบผิว
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03044
Extreme Duty Silicone
ซิลิโคนหล่อลื่นนอกอาคาร
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3030
Food Grade Belt Dressing
นํ้ามันหล่อลื่นสายพานฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03065
Food Grade Chain Lube
นํ้ามันหล่อลื่นโซ่สายพานฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03055
Food Grade Lubricant And Sealant
เจลซิลิโคนหล่อลื่นฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03085
Food Grade Machine Oil
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์ฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03081
Food Grade Penetrating Oil
นํ้ามันหล่อลื่นแทรกซึมสูงฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03086
Food Grade Silicone
สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03040
Food Grade Silicone Grease
เจลซิลิโคนหล่อลื่นซีลยางชนิดฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3037NZ
Food Grade Syntha-Tech PTFE
นํ้ามันหล่อลื่นเทฟล่อนชนิดฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03054
Food Grade Water Based Silicone
สเปรย์ซิลิโคน(สูตรนํ้า) ชนิดฟู้ดเกรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03035
Heavy Duty Silicone
ซิลิโคนหล่อลื่นทนทานสูง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
05174
Power Lube
นํ้ามันหล่อลื่นอนเกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
05005
Power Lube With PTFE
นํ้ามันหล่อลื่นผสมสารเทฟลอน
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03045
Power Lube With PTFE (AU)
นํ้ามันหล่อลื่นผสมสารเทฟลอน
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3045
Silicone Grease
เจลซิลิโคนหล่อลื่นซีลยาง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
3036NZ
Ultra Screwloose®
นํ้ายาคลายเกลียวสูตรแทรกซึมสูง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
05330